KEMIJÄRVEN RAVI RY:N SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Kemijärven Ravi ry ja sen kotipaikkana Kemijärven kaupunki Lapin läänissä.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on hevostalouden, ravi- ja muun hevosurheilutoiminnan edistäminen Kemijärven kaupungin alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää hevosnäyttelyitä, ravi- ja ratsastuskilpailuja, retkeilyjä, harjoittaa alan opastustoimintaa kurssien ja päivien muodossa, välittää jäsenilleen alan ammattijulkaisuja ja tarvikkeita ja ylläpitää suhde- ja tiedotustoimintaa sekä muullakin samankaltaisella tapaa pyrkii edistämään hevostaloutta ja hevosurheilua.

Toiminnan tukemiseksi on yhdistyksellä oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, järjestää arpajaisia ja varojen keräyksiä, omistaa toiminnassaan tarpeellisia kiinteistöjä ja pitää ruokala- ja kahvilaliikettä.

Toiminta ei saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset henkilötiedot.

Jäsenyys edellyttää vuotuisen jäsenmaksun suorittamista, jonka suuruuden vuosikokous vuosittain päättää.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä, jotka omaksuvat yhdistyksen tarkoituksen ja ovat valmiit sen toimintaa tukemaan. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

4 §

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä, milloin tahansa, kun hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien taikka jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteutumista taikka vahingoittaa sen mainetta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

5 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto,

 2. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,

 3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto- ja tilintarkastajien antama lausunto ehkä antavat aihetta,

 4. päätetään jäsenmaksun suuruudesta,

 5. valitaan hallitukselle puheenjohtaja sekä muut jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle,

valitaan yksi tilintarkastaja / toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

 1. hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,

 2. valitaan edustajat Lapin läänin hevosjalostusliiton ja muihin alan keskusjärjestöjen kokouksiin,

 3. käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

6 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kahdeskymmenes (1/20) yhdistyksen jäsenkunnasta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

7 §

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta paikallislehdessä. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan nykyaikaisin menetelmin.

8 §

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajan lisäksi kuudesta kahdeksaan (6-8) jäsentä. Hallituksen jäsenistä on puolet kerrallaan erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla jäsenten erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuoden ensimmäisessä kokouksessa varapuheenjohtajan. Sihteeri voidaan valita hallituksen ulkopuoleltakin. Samoin voidaan menetellä rahastonhoitajankin suhteen. Hallitusten jäsenten toimikausi alkaa vuosikokousta seuraavana päivänä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai puheenjohtajan estyessä kaksi hallituksen jäsentä.

9 §

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta tammikuun kuluessa ja annettava tilintarkastajille ennen helmikuun 15 päivää. Tilintarkastajan / toiminnantarkastajan tulee heti ryhtyä tarkastukseen ja antaa viimeistään helmikuun loppuun mennessä hallitukselle kirjallinen yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

10 §

Hallitus panee alkuun, toimittaa ja valvoo kaikkia niitä tehtäviä, joita yhdistyksen kokous päättää:

 • valitsee toimihenkilöt ravi- ja ratsastuskilpailuihin ja hevosnäyttelyihin

 • laatii kilpailujen ohjelmat ja määrää jaettavat palkinnot etukäteen,

 • huolehtii kaikin tavoin toiminnan 2 §:n mukaisesta toteuttamisesta

11 §

Puheenjohtaja

 • kutsuu yhdessä sihteerin kanssa hallituksen koolle,

 • johtaa puhetta hallituksen kokouksissa,

 • yhteistoiminnassa sihteerin kanssa pitää yhteyttä maakunnallisiin ja valtakunnallisiin alan järjestöihin,

 • pitää huolta yhdistyksen eduista ja menestyksestä.

 • laatii vuosikertomuksen ja toimittaa siitä jäljennöksen hevosjalostusliitolle

 • laatii toimintasuunnitelman hallituksen päättämällä tavalla.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän estyneenä ollessa.

Sihteeri

 • pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa,

 • pitää jäsenluettelon ajan tasalla,

 • huolehtii yhdistyksen tiedotustoiminnasta,

 • antaa uutisia ja tiedonantoja lehdistölle ja radiolle,

 • huolehtii hallituksen apuna juoksevien asioiden hoidosta,

 • hoitaa yhdistyksen arkistoa.

Rahastonhoitaja

 • pitää huolta yhdistyksen rahavaroista,

 • kerää yhdistyksellä jäsen- ym. maksut,

 • laatii yhdistyksen tilit,

 • talousarvion ja taloussuunnitelman tekeminen

 • ravien rahaliikenne, mm. vastuut kassoista.

 • huolehtii yhdessä hallituksen kanssa, että yhdistyksen talous ja toiminta kulkevat tasapainossa.

12 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

13 §

Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat ravi- ja hevostalouden hyväksi Kemijärven kaupungin alueella sen mukaan kuin yhdistyksen säännöissä on määritelty

14 §

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

15 §

Nämä säännöt tulevat voimaan heti kun patentti- ja rekisterihallitus on ne merkinnyt yhdistysrekisteriin.


Kemijärvellä 29.6.2018

Eemeli Hernesaho                               Teija Tohmola

puheenjohtaja                                      sihteeri

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita